1 SISSEJUHATUS
Üldtingimused on dokument, mis määrab EEK-Trade AS ja Ostja vaheliste suhete põhialused ja korra ning üldised tingimused tehingute tegemisel.

2 MÕISTED
2.1 Müüja on EEK-Trade AS.
2.2 Ostja on füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt müüdavaid Kaupu.
2.3 Toode on asi, mida Müüja Ostjale müüb.
2.4 Teenus on teenus, mida Müüja Ostjale osutab.
2.5 Kaup on Toode ja/või Teenus.
2.6 Kasutusjuhend on Müüja poolt kinnitatud Kauba kasutamise juhend.
2.7 Tootekirjeldus on Müüja poolt kinnitatud kauba omadusi kirjeldav dokument.
2.8 Tingimused on Kauba ostu-müügi tingimused.
2.9 Päring on Ostja poolt Müüjale tehtud päring Tingimuste kohta.
2.10 Hinnapakkumine on Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalik pakkumus Tingimuste kohta.
2.11 Sooviavaldus on Ostja poolt Müüjale tehtud pakkumus Tellimuse sõlmimiseks.
2.12 Tellimuskinnitus on Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalik kinnitus Tingimuste kohta.
2.13 Tellimus on Ostja ja Müüja vaheline kokkulepe Tingimustel, mida Müüja asub täitma.
2.14 Tellimuse täitmise tähtaeg on aeg, millal Kaup peab olema Ostjale üleandmiseks valmis.
2.15 Nõustumus on Ostja nõusolek Tellimuse sõlmimiseks. Ostja Nõustumust väljendab: Hinnapakkumise või Tellimuskinnituse allkirjastamine, Hinnapakkumise või Tellimuskinnitusega nõustumine kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või nendes kirjeldatud kohustuste täitma asumine.
2.16 Leping on Müüja ja Ostja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe Kauba müümiseks ja ostmiseks.
2.17 Õigussuhted on õigussuhted, mis tekivad Ostja ja Müüja vahel, kui Ostja ostab Müüja Kaupa.

3 ÜLDSÄTTED
3.1 Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigi Õigussuhete kohta.
3.2 Peale Üldtingimuste reguleerivad Õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ja Tellimus ning Leping, selle olemasolul.
3.3 Üldtingimustega saab tutvuda Müüja müügiesindustes: Pärnu Plaadi 8, Tallinn Lasetkodu 41, Tartu Turu 32b või Müüja koduleheküljel internetis: www.eektrade.ee
3.4 Kui Üldtingimused on Tellimusega vastuolus, kehtib Tellimuses fikseeritu. Kui Üldtingimused või Tellimus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
3.5 Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi.
3.6 Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

4 KAUBA TELLIMINE
4.1 Kui Ostja esitab Müüjale Päringu, esitab Müüja Ostjale Hinnapakkumise. Hinnapakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul, tähtaja puudumisel 14 (neliteist) kalendripäeva alates Hinnapakkumise esitamisest Ostjale.
Ostja ja Müüja vahelise kokkuleppe saavutamisel Tingimustes, edastab Ostja Müüjale Nõustumuse. Müüja Hinnapakkumist või Tellimuskinnitust ja Ostja Nõustumust loetakse Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Tellimuseks.
4.2 Kui Ostja esitab Müüjale Sooviavalduse, esitab Müüja Ostjale Tellimuskinnituse. Ostja Sooviavaldust ja Müüja Tellimuskinnitust loetakse Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Tellimuseks.
4.3 Hinnapakkumisele või Tellimuskinnitusele lisatud dokumendid kuuluvad lahutamatute osadena Tellimuse juurde.

5 KAUBA VASTAVUS TELLIMUSELE
5.1 Kauba omadused vastavad Tootekirjeldusele.
5.2 Punktis 5.1 määratlemata Kauba omadusi ei hinnata vastavuse seisukohast.
5.3 Vastavuse tagamiseks peab Ostja Kaupa ladustama, transportima, töötlema, käitlema, kasutama ja hooldama heaperemehelikult ja vastavalt Kasutusjuhendile.

6 TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAEG
6.1 Tellimuse täitmise tähtaeg on sätestatud Tellimuses.
6.2 Kui Ostja ei ole täitnud Tellimusest tulenevat kohustust, on Müüjal õigus muuta ühepoolselt Tellimuse täitmise tähtaega. Uuest Tellimuse täitmise tähtajast teatab Müüja Ostjale peale seda, kui Ostja on täitnud Tellimusest tulenevad kohustused.
6.3 Kui Ostja taganeb Tellimusest tulenevalt punktist 6.2, kohustub ta hüvitama Müüjale kõik Tellimusest taganemise tõttu tekkinud kahjud.

7 HIND
7.1 Kaubale kehtivad hinnad on määratud Müüja Hinnapakkumises.

8 MAKSETINGIMUSED
8.1 Ostja kohustub maksma Müüjale enne Müüja poolt Tellimuse täitma asumist ettemaksu Müüja poolt nõutud ulatuses.
8.2 Kui Kaup antakse Ostjale üle Müüja laos või müügiesinduses, kohustub Ostja veel tasumata Tellimuse hinna osa Müüjale tasuma Kauba üleandmise ajaks.
8.3 Kui Kauba üleandmise koht ei ole Müüja ladu või müügiesindus, kohustub Ostja veel tasumata Tellimuse hinna osa Müüjale tasuma hiljemalt 1 pangapäev enne Tellimuse täitmise tähtaega.
8.4 Kui Ostja viivitab Tellimuse hinna tasumisega, lükkub Tellimuse täitmise tähtaeg edasi vastavalt punktile 6.2.
8.5 Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud sularahas Müüja kassasse.
8.6 Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,1% (null koma üks protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

9 KAUBA ÜLEANDMINE
9.1 Kauba üleandmise all mõeldakse Kauba Ostja käsutusse andmist kokkulepitud kohas.
9.2 Müüja võimaldab Kauba üleandmisel Ostjale kontrollida Kauba vastavust Tellimusele.
9.3 Ostja on kohustatud kontrollima Kauba vastuvõtmisel Müüjalt Kauba vastavust Tellimusele.
9.4 Kauba vastuvõtmist ja vastavust Tellimusele tõendab Ostja allkiri Kauba saatedokumendil.
9.5 Kauba mittevastavusel Tellimusele on Ostjal õigus loobuda Kauba vastuvõtmisest.
9.6 Tellimusele Mittevastava Kauba vastuvõtmine võib toimuda ainult Müüja teadmisel, nõusolekul.
9.7 Tellimusele mittevastava Kauba vastuvõtmisel on Ostja kohustatud kirjeldama mittevastavust saatedokumendil. Mittevastavuse kinnitavad allkirjaga ostja ja Müüja või Müüja volitatud kolmas isik.
9.8 Kui Ostja ei võta Müüjalt kaupa vastu Tellimuse tähtajal on Müüjal õigus nõuda Ostjalt Kauba laos hoidmise kulude katteks trahvi 0,1% (null koma üks protsenti) Tellimuse hinnast iga päeva eest.
9.9 Kui Ostja ei võta Müüjalt Kaupa vastu hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse täitmise tähtpäevast ja Müüja on täitnud kõik omapoolsed kohustused on Müüjal õigus Tellimusest taganeda, mille kohta peab Müüja esitama Ostjale kirjaliku avalduse. Müüjal on nimetatud põhjusel Tellimusest taganemise korral õigus mitte tagastada Ostjale Tellimuse hinnast tasutud Ettemaksu.
9.10 Kui Müüja ei võimalda Ostjal Kaupa Tellimuse tähtajal kätte saada, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt viivist 0,1% (null koma üks protsenti) Tellimuse hinnast iga viivitatud päeva eest.
9.11 Kui Müüja ei ole Kaupa Ostjale üle andnud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse täitmise tähtpäevast ja Ostja on täitnud kõik omapoolsed kohustused, on Ostjal õigus Tellimusest taganeda. Tellimusest taganemise kohta peab Ostja esitama Müüjale vastavasisulise kirjaliku avalduse. Ostjal on nimetatud põhjusel Tellimusest taganemise korral õigus nõuda Müüjalt tasutud Ettemaksu tagastamist.

10 RISKIDE ÜLEKANDUMINE
10.1 Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Kauba üleandmise hetkel vastavalt punktile 9.1.
10.2 Kui kaupa transpordib Ostja või tema poolt selleks volitatud kolmas isik, läheb Kauba juhusliku hävimise riisiko üle Ostjale Toote Ostjani transportimiseks üleandmise hetkest.

11 PRETENSIOONIDE ESITAMINE
11.1 Pretensiooni esitamise õiguste teostamiseks peab Ostja Kauba ilmnenud puudusest Müüjale teatama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta sellest teada sai või pidi teada saama, esitades Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldava kaebuse.
11.2 Kaebuses peab olema näidatud: Ostja nimi, kontaktandmed, Müüja Tellimuse number, puuduse tuvastamise kuupäev , kaebuse esitamise kuupäev, Kauba parameetrid (mõõdud, pinnakate, kogus), puuduse kirjeldus, Müüjale esitatav nõue.
11.3 Müüja esitab Ostjale, kirjalikku taasesitamist võimaldavas formaadis, pretensiooni vastuse 15 (viieteist) kalendripäeva jooksul alates punktile 11.2 vastava kaebuse vastuvõtmisest.

12 VAIDLUSTE LAHENDAMINE
12.1 Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada Ostja ja Müüja vaheliste läbirääkimiste teel.
12.2 Kui vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtus.

13 ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS
Üldtingimused jõustuvad alates 01.12.2012
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsistega. Mittenõustumisel võib veebilehe kasutamine olla piiratud.