1 JOHDANTO
Yleiset ehdot on dokumentti, jossa määritellään EEK-Trade AS:n ja Ostajan välisten suhteiden perusteet ja järjestelyt sekä niiden välisten liiketoimien yleiset ehdot.

2 KÄSITTEET
2.1 Myyjä on EEK-Trade AS.
2.2 Ostaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ostaa tai ilmaisee haluavansa ostaa Myyjän tarjoamia Tavaroita.
2.3 Tuote on Myyjältä Ostajalle myytävä esine.
2.4 Palvelu on Myyjän Ostajalle toimittama palvelu.
2.5 Tavara on Tuote ja/tai Palvelu.
2.6 Käyttöohje on Myyjän vahvistama Tavaran käyttöohje.
2.7 Tuotekuvaus on Myyjän vahvistama tavaran ominaisuuksia kuvaava asiakirja.
2.8 Ehdot on Tavaran osto-myyntiehdot.
2.9 Kysely on Ostajan Myyjälle esittämä Ehtoja koskeva Kysely.
2.10 Hintatarjous on Myyjän Ostajalle tekemä kirjallinen Ehtoja koskeva tarjous.
2.11 Pyyntö on Ostajan Myyjälle esittämä tarjous Tilauksen solmimiseksi.
2.12 Tilausvahvistus on Myyjän Ostajalle antama kirjallinen vahvistus Ehdoista.
2.13 Tilaus on Ostajan ja Myyjän välinen sopimus Ehdoilla, joita Myyjä alkaa noudattamaan.
2.14 Tilauksen suoritusaika on aika, jonka kuluessa Tavara saatetaan Ostajalle luovutuksen mahdollistavaan sovittuun valmiusasteeseen.
2.15 Suostumus on Ostajan suostumus tilauksen solmimiseen. Ostajan Suostumusta osoittaa: Hintatarjouksen tai Tilausvahvistuksen allekirjoittaminen, Hintatarjouksen tai Tilausvahvistuksen hyväksyminen kirjallista uudelleen esittämistä mahdollistavassa muodossa tai niissä kuvattujen velvollisuuksien täyttämiseen ryhtyminen.
2.16 Sopimus on Myyjän ja Ostajan välillä solmittu kirjallinen sopimus Tavaran myymiseksi ja ostamiseksi.
2.17 Oikeussuhteet tarkoittavat oikeussuhteita, jotka syntyvät Ostajan ja Myyjän välillä Ostajan ostaessa Myyjän omistamaa Tavaraa.

3 YLEISET SÄÄNNÖKSET
3.1 Nämä Yleiset säännökset pätevät kaikkiin Oikeussuhteisiin.
3.2 Yleisten säännösten lisäksi Oikeussuhteita säätelevät Viron Tasavallan oikeusnormit sekä Tilaus ja Sopimus, mikäli ne ovat olemassa.
3.3 Yleisiin ehtoihin on mahdollista tutustua Myyjän myyntiedustuksissa: Pärnu Plaadi 8, Tallinn Lastekodu 41, Tartu Turu 32b tai Myyjän kotisivulla internetissä: www.eektrade.ee
3.4 Jos Yleisten ehtojen ja Tilauksen välillä ilmenee ristiriita, noudatetaan Tilauksessa määriteltyä.
3.5 Mikäli sisältö niin vaatii, tarkoittavat yksikkömuotoiset sanat Yleisissä ehdoissa monikkomuotoa ja päinvastoin.
3.6 Jokaista Yleisten ehtojen kohtaa tulkitaan yhdessä muiden Yleisten ehtojen kohtien kanssa, ottaen lähtökohdaksi Yleisten ehtojen tarkoituksen ja päämäärän.

4 TAVARAN TILAAMINEN
4.1 Jos Ostaja esittää Myyjälle Kyselyn, Myyjä esittää Ostajalle Hintatarjouksen. Hintatarjous on voimassa siihen merkityn määräajan, määräajan puuttuessa 14 (neljätoista) kalenteripäivää Hintatarjouksen Ostajalle esittämisestä.
Jos Ostaja ja Myyjä ovat sopineet Ehdoista, Ostaja toimittaa Myyjälle Suostumuksen. Myyjän antama Hintatarjous tai Tilausvahvistus sekä Ostajan antama Suostumus katsotaan Ostajan ja Myyjän välillä sovituksi Tilaukseksi.
4.2 Jos Ostaja esittää Myyjälle Pyynnön, Myyjä esittää Ostajalle Tilausvahvistuksen. Ostajan esittämä Pyyntö ja Myyjän antama Tilausvahvistus katsotaan Ostajan ja Myyjän välillä sovituksi Tilaukseksi.
4.3 Hintatarjoukseen tai Tilausvahvistukseen liitetyt asiakirjat ovat Tilauksen erottamattomia osia.

5 TAVARAN VASTAAVUUS TILAUKSEN KANSSA
5.1 Tavaran ominaisuudet ovat Tuotekuvauksen mukaisia.
5.2 Kohdassa 5.1 määrittelemättä Tavaran ominaisuuksia vastaavuuden osalta ei arvioida.
5.3 Vastaavuuden takaamiseksi Ostajan täytyy Tavaraa varastoida, kuljettaa, työstää, käsitellä ja hoitaa hyvän isännän tavoin ja Käyttöohjeen mukaan.

6 TILAUKSEN TÄYTTÄMISEN MÄÄRÄAIKA
6.1 Tilauksen täyttämisen määräaika on määritelty Tilauksessa.
6.2 Jos Ostaja ei ole täyttänyt Tilauksessa mainittua velvollisuuttaan, on Myyjällä oikeus yksipuolisesti muuttaa Tilauksen toimituspäivää. Myyjä ilmoittaa Ostajalle uuden Tilauksen toimituspäivän sen jälkeen, kun Ostaja on täyttänyt Tilauksesta johtuvat velvollisuudet.
6.3 Jos Ostaja perääntyy Tilauksesta kohdan 6.2 nojalla, hän sitoutuu korvaamaan Myyjälle kaikki Tilauksen peruuttamisesta aiheutuneet kustannukset.

7 HINTA
7.1 Tavaran voimassa olevat hinnat on määritelty Myyjän Hintatarjoussa.

8 MAKSUEHDOT
8.1 Ostaja sitoutuu maksamaan Myyjälle ennen Tilauksen täyttämiseen ryhtymistä Myyjän vaatiman ennakkomaksun.
8.2 Mikäli Tavara luovutetaan Ostajalle Myyjän varastossa tai myyntiedustuksessa, on Ostajan maksettava maksamatta oleva erä Tilauksen hinnasta Tavaran luovutushetkeksi.
8.3 Mikäli Tavaran luovutuspaikka ei ole Myyjän varasto tai myyntiedustus, on Ostajan maksettava maksamatta oleva erä Tilauksen hinnasta Myyjälle viimeistään 1 pankkipäivä ennen Tilauksen toimituspäivää.
8.4 Mikäli Ostaja viivyttelee Tilauksen hinnan maksamisessa, Tilauksen toimituspäivä siirtyy kohdan 6.2 mukaisesti.
8.5 Kaikki Ostajalta perittävät maksuerät katsotaan vaatimusten mukaisesti Myyjälle maksetuiksi, jos vastaava summa on saapunut Myyjän pankkitilille tai maksettu käteisellä Myyjän kassaan.
8.6 Myyjällä on oikeus periä Ostajalta viivästyskorkoa 0,1% (nolla pilkku yksi prosentti) oikea-aikaisesti maksamatta jääneestä summasta kutakin viivästyspäivää kohden.

9 TAVARAN LUOVUTTAMINEN
9.1 Tavaran luovuttamisella tarkoitetaan Tavaran asettamista Ostajan käytettäväksi sovitussa paikassa.
9.2 Myyjä sallii luovutuksen yhteydessä Tavaran ja Tilauksen vastaavuuden tarkastamisen Ostajan toimesta.
9.3 Ostajan on tarkastettava Tavaran ja Tilauksen vastaavuus Tavaraa Myyjältä vastaan otettaessa.
9.4 Tavaran vastaanottoa ja vastaavuutta Tilaukseen todistaa Ostajan allekirjoitus Tavaran lähetyslistalla.
9.5 Tavaran poiketessa Tilauksesta Ostaja on oikeutettu luopumaan Tavaran vastaanottamisesta.
9.6 Tilauksesta poikkeavan Tavaran vastaanotto voi tapahtua vain silloin, kun Myyjä on siitä tietoinen, hänen suostumuksella.
9.7 Tilauksesta poikkeavaa Tavaraa vastaan ottaessa Ostajan on poikkeavuudet merkittävä lähetyslistaan. Ostaja ja Myyjä tai Myyjän valtuuttama kolmas henkilö vahvistavat poikkeavuuden kuvauksen allekirjoituksella.
9.8 Mikäli Ostaja ei ota Myyyjältä Tavaraa vastaan Tilauksen toimituspäivänä, Myyjä on oikeutettu perimään Ostajalta Tavaran varastointisakkona 0,1% (nolla pilkku yksi prosentti) Tilauksen hinnasta kutakin päivää kohden.
9.9 Mikäli Ostaja ei ole Myyjältä ottanut Tavaraa vastaan viimeistään 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluessa Tilauksen toimituspäivästä lukien ja Myyjä on täyttänyt kaikki häneen kohdistuvat velvollisuudet, Myyjällä on oikeus peruuttaa Tilaus, josta Myyjän on Ostajalle ilmoitettava kirjallisesti. Mikäli Myyjä peruuttaa Tilauksen tämän kohdan perusteella, on Myyjällä oikeus pidättää Ostajan maksama Ennakkomaksu.
9.10 Jos Ostaja ei saa Myyjän takia Tavaraa Tilauksen toimituspäivänä, on Ostajalla oikeus vaatia Myyjältä viivästyskorkoa 0,1% (nolla pilkku yksi prosentti) Tilauksen hinnasta kutakin viivästyspäivää kohden.
9.11 Jos Myyjä ei ole luovuttanut Tavaraa Ostajalle viimeistään 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän kuluessa Tilauksen toimituspäivästä lukien ja Ostaja on täyttänyt kaikki häneen kohdistuvat velvollisuudet, on Ostajalla oikeus peruuttaa Tilaus. Ostajan on ilmoitettava Tilauksen peruuttamisesta Myyjälle kirjallisesti. Jos Ostaja purkaa Tilauksen tässä kohdassa mainitusta syystä, on Ostajalla oikeus vaatia Myyjältä suoritetun Ennakkomaksun palauttamista.

10 RISKIEN SIIRTO
10.1 Tavaran satunnaisen tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Ostajalle kohdan 9.1 mukaisesti Tavaran luovutushetkellä.
10.2 Jos tavaraa kuljettaa Ostaja tai hän valtuutamansa kolmas henkilö, Tavaran satunnaisen tuhoutumisen riski siirtyy Ostajalle Tuotteen kuljetettavaksi luovuttamisen hetkestä.

11 REKLAMAATIOT
11.1 Reklamaatio-oikeuden toteutumiseksi on Ostajan ilmoitettava Tavarassa ilmenneestä viasta Myyjälle kohtuulllisen ajan kuluessa siitä, kun se on tullut hänen tietoon tai sen on täytynyt tulla hänen tietoon, ja esitettävä Myyjälle Valitus kirjallista uudelleen esittämistä mahdollistavassa muodossa.
11.2 Valitukseen täytyy merkitä: Ostajan nimi, yhteystiedot, Myyjän Tilausnumero, vian toteamispäivä, valituksen esittämispäivä, Tavaran tiedot (mitat, pinnoitus, määrä), vian kuvaus, Myyjälle esitettävä vaatimus.
11.3 Myyjä esittää Ostajalle vastauksen valitukseen kirjallista uudelleen esittämistä mahdollistavassa muodossa 15 (viidentoista) kalenteripäivän kuluessa kohdan 11.2 mukaisen valituksen vastaanottamisesta.

12 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
12.1 Ostajan ja Myyjän väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan Ostajan ja Myyjän välisissä neuvotteluissa.
12.2 Ellei erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet Pärnun Käräjäoikeudessa.

13 YLEISTEN EHTOJEN VOIMASSAOLO
Yleiset ehdot astuvat voimaan 1.12.2012 alkaen.
Tämä sivusto käyttää evästeitä, jatkamalla sivun selailua hyväksyn evästeiden käytön. Jos et hyväksy, tämän sivuston käyttöä voidaan rajoittaa.